1. Algemeen
 
Gym hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy. 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gym houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval : 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. 

Als Gym zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Sportcentrum Gym / Olympiade 
Adres: Alice Nahonlei 2, 2900 Schoten 
Emailadres: info@gym.be 
Telefoonnummer: +32 (0)3 658 26 38 

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?  

Jouw persoonsgegevens worden door Sportcentrum Gym / Olympiade verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : 
– Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Tennisclub Gym Olympiade (uitvoering overeenkomst) 
– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene) 
– Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: 
• Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 
• Rijksregisternummer 
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 


3. Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten.  Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.  Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 


4. Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 


5. Bewaartermijn 

Sportcentrum Gym / Olympiade bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Sportcentrum Gym / Olympiade verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens. 


6. Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
• Alle personen die namens Sportcentrum Gym / Olympiade van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 


7. Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je ons hiervoor contacteren. 
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens ?
Volgens de nieuwe GDPR wet, kan u uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen en ze laten verbeteren door u in te loggen op uw MyGym account of door tijdens kantooruren contact op te nemen met het secretariaat

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken ? 
Als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens of die van een van een familielid (dwz voor een lid wiens gegevens beschikbaar zijn in uw MyGym-account) wil intrekken, hoeft u alleen de gegevens van de betrokken persoon te bewerken en op ”mijn toestemming intrekken” te klikken.

In het kader van onze activiteiten worden er foto’s gemaakt van de deelnemers. Graag bevestiging, via MyGym, dat u toestemming geeft om de foto’s te reproduceren en te gebruiken in het kader van de activiteiten waaraan U en/of uw gezinsleden zal deelnemen. 


8. Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.  www.privacycommission.be/nl


9. Wijziging privacyverklaring 

Sportcentrum Gym / Olympiade kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 29 mei 2018.


Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming ?
Voor eventuele aanvullende vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw rechten over deze gegevens, aarzel niet om contact op te nemen met onze verantwoordelijke van gegevensbescherming: Montauban v S Cedric    info@gym.be